Polynomdivision

Lösungsvorschlag zur Polynomdivision:

polydiv_01